حجاب چهره جان مي شود غبار تنم
توسط : یاكریم
دیوان حافظ شیرازی 
چهارشنبه 28/6/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName