دوستان سه اند
توسط : mohsenpour
 

حضرت علی:دوستان سه اند:دوستی که می گوید من در زندگی و مرگ با تو هستم وآن کردار اوست،دوستی است که می گوید من تا لب گور با تو هستم سپس تو را رها کنم وآن فرزند است و دوستی که می گوید تا دم مرگ با تو هستم وآن دارایی است که چون مُرد به وارث می گردد.

چهارشنبه 28/6/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName