بانماز خودتون رو شستشو بديد!!!
توسط : بر ز خ

سلام

امام صادق عليه السلام :

اگر جلو در خانه يكي از شـما جـوي آبـي باشد وروزي پنج بار خود را در آن بشويد

 آيا چرك وكثافتي بر تن او باقي مي ماند ؟

 

حكايت نماز نيز حكايت جوي آبي است كه تميز وپاكيزه مي كند ؛

هرگاه كسي نمازي بخواند اين نماز گناهانش را پاك مي كند

مگر گناهي كه او را از ايمان به دَر برد وبر آن مداومت ورزد

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:49
پسندیدم 0
UserName