كنستانتين
توسط : alkapon

مسلمانان مرا وقتي دلي بود

كه با وي گفتمي گر مشكلي بود

به گردابي چو مي افتادم از غم

به تدبيرش اميد ساحلي بود

هنر بي عيب حرمان نيست ليكن

ز من محروم تر كِي سائلي بود؟

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:3
پسندیدم 0
UserName