ماه ضیافت الله
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
ماه خدا
برگرفته از:مكتب اسلام
ماه مبارك رمضان را ماه خدا ميگويند.
بااينكه همه ماههاماه خداست.همه چيز از مبدا پرفيض وجود او
سرچشمه گرفته.ودرپرتو هستي او.به هستي خود ادامه ميدهد
بنابراين اگرآنراماه خداميگوينددليلي داردوآن اينكه:
ماه رمضان ماهي است كه انسان رابه خدانزديك مي سازد.امواج بيكران رحمت او همه را احاطه ميكند.قلب آدميان نوروصفاي ديگر
ي به خودگرفته ازاين جهان تاريك مادي بال و پر گشوده وبه جهان
فرشتگان ميرود.ودرآنجا رنگ خدا ميگيرد"صبغة الله ومن احسن من
الله صبغة".
"روزه"يك درس عملي موثربراي"كنترل هوسها"و"پيروزي برشهوت
ها"و" جلوگيري ازطغيان خوي هاي حيواني"است.
"روزه"درس "مساوات انسانها"وراه تجربي احساس دردهاي مبهم
وجانكاه مستمندان و گرسنگان"است.
روزه نه تنها جسم و تن انسانها راازمواد زايدومزاحمي كه درطول سال در مجاري مختلف واعضاي مختلف آن رسوب كرده نجات مي
بخشدبلكه به تمام اعضاي پيكر نشاط و حيات نويني مي بخشد.
بلكه باروح و جان انسان نيز همين معامله را ميكند.وعلف هاي هرز
مزاهم وغرائز طعيانگر را از سرزمين روح و جان او برميكندوآمادگي
غيرقابل وصفي براي"معنويت بيشتر"و"بينش كاملتر"به اوميبخشد
وبواسطه همين آثاراعجازآميزاستكه در آيات و روايات و قرآن مجيد
وسخنان پيشوايان بزرگ اسلام روزه بعنوان "درس تقوي"و"سپري
دربرابر آتش"و"وسيله اي براي تقويت ايمان و اخلاص"و"راهي به
سوي مساوات فقيروغني"معرفي شده است.
پروردگارا:
بما توفيق استفاده هرچه بيشترازاين فرصت بزرگ معنوي مرحمت
 
فرما.ومارااز"روزه داران واقعي" اين ماه رحمت قرار بده.
 
 

چهارشنبه 28/6/1386 - 12:1
پسندیدم 0
UserName