زكات براي چيست؟
توسط : یاكریم
حضرت موسى بن جعفرعليه السلام‏فرمود:

«زكات براى زندگى كردن فقرا و بركت يافتن اموال اغنياست.»

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName