زكات بدن چيست؟
توسط : یاكریم

امام صادق‏عليه السلام‏ و آن حضرت از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله‏روايت كرده است كه آن حضرت روزى به اصحاب خود فرمود:
«هر مالى كه زكاتش داده نشود ملعون است؛ هر بدنى كه زكاتش داده نشود ملعون است؛ هر چند در هر چهل روز يك بار.
عرض شد: اى پيامبر خدا! ما زكات مال را دانسته‏ايم، زكات بدن چيست؟ فرمود: اين كه دچار آفت شود.

امام على‏عليه السلام‏مى‏فرمايد: اصحاب چون اين را شنيدند رنگ چهره آنان تغيير كرد. چون پيامبرصلى الله عليه وآله‏دگرگونى رنگ رخسار آنها را ديد، فرمود: آيا مى‏دانيد در اين سخن منظورم چيست؟ عرض كردند: نه‏اى پيامبر خدا! فرمود: اين كه بر انسان خراشى وارد شود، پايش به سنگ خورد، بلغزد، به بيمارى دچار شود، خارى در بدنش فرو رود و از اين قبيل... تا آنجا كه در حديث خود فرمود: پلكهاى چشم بى‏اختيار به لرزش در آيد.»

كافى، ج 3، ص 563، شماره 2.

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:16
پسندیدم 0
UserName