كلام معصوم
توسط : یاكریم

رسول خدا(ص)فرمودند: غذاى تو را جز اهل تقوى نخورد.

ونيزمي فرمايند: كسى را به غذاى خود مهمان كن كه براى خدا دوستش دارى.

چهارشنبه 28/6/1386 - 11:10
پسندیدم 0
UserName