فضيلت آشكارا دادن صدقه واجب‏
توسط : یاكریم

فضيلت آشكارا دادن صدقه واجب‏

صدقه واجب (زكات) آشكارا و علنى دادنش از پنهان دادن بهتر است؛ البته در صورتى كه اين كار، مردم را به زكات دادن ترغيب كند و شخص از راه يافتن ريا در امان بماند و فقير از گرفتن آن شرمگين نشود.

چهارشنبه 28/6/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName