نان سنگک از چه زمانی وارد سفره ایرانی ها شد؟
توسط : یاكریم
شاه اسماعیل اول پسر سلطان حیدر را می توان نخستین شاه صفوی دانست وی که از سال 906 تا 930 هجری یعنی 24 سال بر ایران حکومت کرد.در طول حکومت خود فتوحات زیادی داشت.از آنجایی که شن در نقاط مختلف ایران به وفور یافت می شد شاه اسماعیل به آشپزهای سپاه دستور داد نانی را تهیه کنند که روی شن پخته شود بر این اساس پختن نان روی شن که نان سنگک امروزی است متداول شد و این نان که دارای سبوس گندم است نه تنها در پشت جبهه های جنگ بلکه در شهرها نیز روایج یافت.
چهارشنبه 28/6/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName