صلح
توسط : سمانه.م

آنگونه كه درجنگ همه دركنارهم بودند،درصلح وسازندگي هم بايددركناريكديگرباشند.

 

امام خميني(ره)
چهارشنبه 28/6/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName