سکوت صائم
توسط : jadval
سکوت صائم تسبيح گفتن، خواب وي عبادت، دعاي وي مستجاب و عمل او دو برابر است.


حضرت محمد مصطفي (ص)
چهارشنبه 28/6/1386 - 7:6
پسندیدم 0
UserName