پرستش و ستايش
توسط : jadval

خدايا! پرستش و ستايش تو، آن گاه ميسر شود که مدد تو مرا ياور شود. و روزه داری و شب بيداری، هنگامی بر من آسان گردد که عنايت های بی منت تو بر من نمايان گردد. دست ياری تو است که مرا بر صيام توانا می کند، و کمکهای تو است که بيداری را بر من گوارا می کند.
خدايا! تا پرتو نور تو بر من تابيدن دارد، از لغزش به دورم، و تا شعاعی از شعله عشق تو در من انگيختن دارد، از گناه منفورم؛ تو اما اگر عنايت خويش از من برگيری، به تاريکنای هراسناکی باز می گردم که يارای گام زدنم نباشد، و اگر پرستش های مرا نپذيری، به سيه درّه ای می افتم که توان رهايی يافتنم نماند. نجات بخشا! ياری ام ده تا از لغزش در امان مانم، و بر من منت نه تا در پناه تو از گناه گريزان مانم.
زمزمه نام تو جانم را صفا می دهد، و آهنگ دل انگيز پيام تو بر روانم مرهم می نهد. تا نسيم جانفزای ذکر تو بر جانم وزان است، نفسم از گناه گريزان است، و تا ياد تو در رگ رگ وجودم می دود، ابليس از من می رمد. جان پرورا! ياد خويش را در همه هستی من پيوسته دار؛ و مرا از حلقه دوستان خود گسسته مدار.
ای که گمراهان را با مشعل فروزان هدايت خويش ره می نمايی، و گمشدگان را با عنايت های خود هدايت می فرمايی، توفيقت را از من نيز دريغ مدار، و مرا نيز با هدايت شدگان همراه و رفيق شمار.

چهارشنبه 28/6/1386 - 7:4
پسندیدم 0
UserName