قورباغه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (20)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (20) از امـروز تصمیم بگیرید بـرای هـر کـاری که انجـام مــیدهید در خودتــان « احساس اضطرار » ایجاد کنید. یکی از کارهایی را که معمولاً در انجام آن تنبلی میکنید انتخاب کنید و اراده کنید که عادت سریع انجام دادن آن کار را در خود تقویت کنید. هم در مواقعی که فرصتی پیش میآید و هم وقتی که مشکلی رخ میدهد فوراً وارد عمل شوید. هنگامی که کار یا مسئولیتی را به شما میسپارند، سریع آن را به انجام برسانید و نتیجهی کار را اطلاع دهید. در تمام مسائل مهم زندگیتان سریع عمل کنید. آنگاه از اینکه میبینید چقدر کارهای بیشتری انجام میدهید و احساس بهتری دارید تعجب خواهید کرد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName