قورباقه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (2)
توسط : rafiei
قورباغه را قورت بده (2) از همين امروز تهيه برنامه روزانه، هفتگي و ماهانه خود را شروع كنيد. يك دفترچه يا يك برگ كاغذ برداريد و همهی كارهايي را كه بايد در بيست و چهار ساعت آينده انجام دهيد يادداشت كنيد. اگر ايدههاي جديدي بعداً به ذهنتان ميرسد، آنها را هم مجدداً به ليست اضافه كنيد. ليستي از تمام پروژهها و كارهاي بزرگي كه در نظر داريد در آينده انجام بدهيد تهيه كنيد. هر يك از هدفها و پروژههاي بزرگ خود را براساس اولويت ( آنچه كه مهمتر است ) و توالي ( آنچه بايد اول انجام شود و آنچه بايد بعد از آن انجام شود ) و ...، مرتب كنيد. براي اين كار ميتوانيد پايان كار را در نظر مجسم كنيد و از آخر به اول بياييد. روي كاغذ فكر كنيد! هميشه از روي ليست كار كنيد. به اين ترتيب حتي خودتان هم متعجب خواهيد شد كه چقدر كاراييتان بيشتر شده است و چقدر راحتتر ميتوانيد قورباغه خود را قورت بدهيد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:35
پسندیدم 0
UserName