قورباقه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (1)
توسط : rafiei
قورباقه را قورت بده (21 روش عالي براي غلبه بر تنبلي ) قورباغه راقورت بده (1) همين الآن يك كاغذ برداريد و ده هدفي كه ميخواهيد در سال آينده به آنها برسيد ليست كنيد. اين هدفها را به صورتي بنويسيد كه گويا يك سال گذشته است و آنها همگي به تحقق پيوستهاند. در نوشتن هدفهايتان از زمان حال و ضمير اول شخص استفاده كنيد، هدفها بايد با صراحت و با قطعيت بيان شوند. با اين كار ذهن ناخود آگاه شـما بيدرنگ آنها را تأييد ميكند. براي مثـال مينويسيد: « من ... تومان در آمـد دارم. » يـا « وزن من ... كيلو گرم است. » و يـا « من سوار اتومبيل ... هستم. » سپس ده هدفي را كه نوشتهايد مرور كنيد. از ميان آنها هدفي را انتخاب كنيد كه رسيدن به آن بيشترين تأثير را در زندگي شما ميگذارد. اين هدف هر چه كه هست آن را روي يك برگ كاغذ بنويسيد، براي رسيدن به آن مهلتي تعيين كنيد، برنامهريزي كنيد طبق برنامه دست به كار شويد و هر روز براي دستيابي به هدف مورد نظر كاري انجام دهيد. همين تمرين به تنهايي ميتواند زندگي شما را دگرگون كند!
سه شنبه 27/6/1386 - 23:34
پسندیدم 0
UserName