كتاب قورباغه را قورت بده - هر بار یک کار مهم انجام دهید
توسط : rafiei
هر بار یک کار مهم انجام دهید کارهای ضروریتان را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و بدون توقف تا اتمام 100 درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهرهوری فردی است. اراده کنید که هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزئی از عادتهای شما شوند. با ایجاد این عادتهای مدیریت فردی و تبدیل آنها به بخشی از ویژگیهای شخصیت خود آیندهتان را تضمین کنید. فقط کافی است این کار را بکنید: قورباغه را قورت بدهید!
سه شنبه 27/6/1386 - 23:33
پسندیدم 0
UserName