كتاب قورباغه را قورت بده - هر بار یک کار مهم انجام دهید
توسط : rafiei
هر بار یک کار مهم انجام دهید کارهای ضروریتان را دقیقاً مشخص کنید. سریعاً کار را شروع کنید و بدون توقف تا اتمام 100 درصد کار پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهرهوری فردی است.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:33
پسندیدم 0
UserName