كتاب قورباغه را قورت بده - محدودیتهای اصلی خود را مشخص کنید
توسط : rafiei
محدودیتهای اصلی خود را مشخص کنید محدودیتها و یا عوامل بازدارنده درونی و بیرونی خود را مشخص کنید، عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین هدفهایتان تعیین میکنند. سپس تمرکزتان را به از بین بردن این محدودیتها معطوف کنید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName