كتاب: قورباغه را غورت بده - پیامد کارها را در نظر داشته باشید
توسط : rafiei
پیامد کارها را در نظر داشته باشید مهمترین و ضروریترین کارهای شما آنهایی هستند که میتوانند بیشترین تأثیر را چه مثبت و چه منفی روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایر کارها، تمام توجهتان را معطوف به این نوع کارها کنید.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:24
پسندیدم 0
UserName