كتاب: قورباغه را بخور برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید
توسط : rafiei
برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید برنامههایتان را روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقهای که صرف برنامه ریزی میکنید، به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد.
سه شنبه 27/6/1386 - 23:23
پسندیدم 0
UserName