اشك . . .
توسط : عافی
 

اشك خجلت بار پشت چشمانم دلتنگ

فرصتی نیست تا ببارند ، آسمانِ گریان را می خواهند تا اشكهایم

به زیر قطرات باران محو گردند ؛

این دیرینه دوست كم پید .

ای كاش می باریدی

اكنون كه دلتنگم

به سرگردانی خویش دچار اكنون كه

ای كاش می باریدی

می فهمیدی ای كاش

كه به دلتنگی تو ست كه دلتنگم

سه شنبه 27/6/1386 - 19:42
پسندیدم 0
UserName