رمضان * فصل عاشقي
توسط : farzade

بوي بهار مي آيد، عطرگل ، وگويي هلهله برپاست ...

آسمان همه رحمت است ، همه روشني وزمين پهنه اي از نور در اين ضيافت عاشقانه !

و من نمي دانم ازکجاي اين فصل عاشقي بايد بنويسم ، که چون نظر مي کنم همه شوراست وبي قراري

ازآن هنگام که دلدادگان يار سحرگاهان ديده ازخواب برمي گيرند وعاشقانه دردل شب باآن يگانه بي همتا

رازونيازمي کنند ...

ياازآن لحظه که دهان ازطعام فرومي بنددودل ازغيراومي شويند. نمي دانم ازکدام لحظه بگويم......

" بهاردل است اين ماه رحمت " رمضان با آمدنش شميم بهشت را به ارمغان مي آورد وروزه داران رادرحريم

خلوت دلدادگي شوري دوباره مي بخشد.

 اما... چگونه اين فاصله را طي کنيم؟ نشاني اين فصل بي خزان راازکجا بجوييم وچگونه باشيم ازآنانکه دراين ماه رحمت ،آيينه قلبشان اززنگارسياهي تهي مي گردد.

پروردگارا !

مي دانم که وجودم را تاريکي گناهان پرکرده اما درپيشگاه تونشسته ام ، تويي که بي کرانه نوري ،

قلبم را به نور خود روشني ده

الها !

دراين ماه صيام ،اين ماه رحمت مراياري کن تادرحريم نيايشت دل ازغير برگيرم وازدرياي معرفتت باده بنوشم ودرليالي مبارک قدرمشمول مغفرت بي دريغ توباشم
آمين

سه شنبه 27/6/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName