شعر
توسط : szbmmshafekhs

 

باز کن پنجره ها را که بهار

                    روی هر شاخه کنار هر برگ

                        شمع روشن کرده ست

خاک جان یافته است

                    تو چرا سنگ شدی

               تو چرا این همه دلتنگ شدی

                     باز کن پنجره ها را

                               و بهاران را

                باور کن

 
 
 
 

سه شنبه 27/6/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName