نامintelاز کجا امده؟
توسط : mohsen_yahoo

نام اینتل از کجا امده؟

باب نویس و گاردون مور می خواستندکه برای شرکت جدیدشان اسمی انتخاب کنند.

ابتدا نام {مور-نویس}را در نظر گرفتند ولی این اسم را قبلا برای هتل زنجیره ای شان انتخاب کرده بودند

بنابراین آنها با توجه به ساختار شرکت جدیدشان که در زمینه الکترونیک فعالیت داشت از دو کلمه

INTegrated

وELectronics

عبارت اینتل{ INTEL } را به دست اوردند که امروزه یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده پردازنده در

زمینه های مختلف از جمله رایانه است.

سه شنبه 27/6/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName