شايد آن روز که سهراب نوشت ...
توسط : raki
شايد آن روز که سهراب نوشت : تا شقايق هست زندگي بايد کرد )) خبري از دل پر درد گل ياس نداشت بايد اينجور نوشت هر گلي هم باشي چه شقايق چه گل پيچک و ياس زندگي اجبارست
سه شنبه 27/6/1386 - 15:24
پسندیدم 0
UserName