اگر کسي مي گويد که براي تو مي ميرد دروغ ميگويد!!!
توسط : raki
اگر کسي مي گويد که براي تو مي ميرد دروغ ميگويد!!! حقيقت را کسي ميگويد که براي تو زندگي مي کند
سه شنبه 27/6/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName