نمي دانم چرا اين گونه هست؟
توسط : raki
 نمي دانم چرا اين گونه هست؟ وقتي نگاه عاشق کسي به توست مي بيني اما،دلت بسته به مهر ديگري است. بي اعتنا مي گذري وعاشقانه به کسي مي نگري... که دلش پيش تو نيست
سه شنبه 27/6/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName