گریه
توسط : hamid9335
می گن خدا ابر ها را به گریه می اندازه که گلها بخندند پس هر وقت گریه کردم ناراحت نیستم چون می دونم تو داری می خندی
سه شنبه 27/6/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName