زندگي دفتري از خاطرهاست ...
توسط : raki
زندگي دفتري از خاطرهاست ... يک نفر در دل شب ، يک نفر در دل خاک ... يک نفر همدم خوشبختي هاست ، يک نفر همسفر سختي هاست ، چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد... ما همه همسفريم
سه شنبه 27/6/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName