گويند كريم است و گنه مي بخشد
توسط : raki
گويند كريم است و گنه مي بخشد.......گيرم كه ببخشد زخجالت چه كنم
سه شنبه 27/6/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName