معشوق
توسط : hamid9335

گویند بهشت هور و عین خواهد بود .

انجا می شیر و انگوین خواهد بود .

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک .

چون عاقبت کار چنین خواهد بود . . . !

سه شنبه 27/6/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName