کسی می آید...
توسط : ستاره20
 

من خواب ديدم که کسي مي آيد

من خواب يک ستاره ي قرمز ديدم

و پلک چشمم هي مي پرد

و کفش هايم هي جفت مي شود

و کور شوم اگر دروغ بگويم

کسي مي آيد

کسي بهتر

کسي که مثل هيچ کس نيست

و مثل آن کسي که بايد باشد

و قدش از درخت هاي خانه معمار هم بلند تر است

و صورتش

از صورت امام زمان هم روشن تر

و اسم اش آن چنان که  مادر

در اول نماز و در آخر نماز صدايش مي کند

يا قاضي الحاجات است

و مي تواند

تمام حرف هاي سخت کتاب سوم را

با چشم هاي بسته بخواند

من پله هاي پشت بام را جارو کردم

و شيشه هاي پنجره را شستم

کسي مي آيد

و شربت سياه سرفه را قسمت مي کند

ونمره هاي مريض خانه را قسمت مي کند

و سهم مارا هم مي دهد

کسي مي آيد.....

 

 

 

سه شنبه 27/6/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName