ضرب المثل هاي ايراني که باحرف شروع میشوند (( ذ ))
توسط : mak_mahz
ضرب المثل هاي ايراني (( ذ ))‏ ‏ ‏ ذات نايافته از هستي بخش --- كي تواند كه شود هستي بخش ؟! (( جامي ))‏ ذره ذره كاندرين ارض و سماست --- جنس خود را همچو كاه و كهرباست . ((مولوي ))‏ ذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود .‏
سه شنبه 27/6/1386 - 13:27
پسندیدم 0
UserName