مهدی به میان شیعه برمی گردد
توسط : ZohooreYar
 

مامعتقدیم عشق سرخواهــد زد

بـرپشت ستم کسی تبرخواهد زد

سوگندبه هرچــــهارده آیه نــور

سوگند به زخم های سرشارغرور

آخر،شب سردما سحرمی گردد

مهدی به میان شیــعه برمی گردد

سه شنبه 27/6/1386 - 13:1
پسندیدم 0
UserName