بچه ها خوب به من گوش کنید،درس امروزشما آمریکاست
توسط : ZohooreYar
 

بچه ها خوب به من گوش کنید

درس امروز شما آمریکاست

شکل این کشورپهناوررا

روی این نقشه ببینید اینجاست

خاکش آماده وحاصلخیزاست

مرکزرویش گانگسترهاست

صادراتش همه توپ است وتفنگ

بهترین اسلحه سازدنیاست

نیروی جاذبه اش می قاپد

دلخورازطایفه سرخ وسیاست

صاحبش هم که جرج بوش باشد

بین مردان جهان استثناست

هرکجا معدن الماس وطلاست

درهمان روزکه کشفش کردند

آنقدرنزدملل محبوب است

که به هرجاکه رود می شنود

Yankee get Lost جمله امری

سه شنبه 27/6/1386 - 12:56
پسندیدم 0
UserName