سخنان حکیمانه
توسط : ZohooreYar
 

خشمگین شدن،انتقام خطاهای دیگران را ازخود گرفتن است.

«والترپوپ»

 

شجاعت مانند عشق ازامید تغذیه می کند.

«ناپلئون بناپارت»

 

وجدان،نماینده تقوا و پاکدامنی وعفت وصداقت است.

«الکساندردوما»
سه شنبه 27/6/1386 - 12:51
پسندیدم 0
UserName