بفهمیم
توسط : paiesan
تنها می توانیم چیزی را بگیریم كه می دهیم.
We must learn to understand are another

باید یاد بگیریم كه یكدیگر را بفهمیم

سه شنبه 27/6/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName