خانه تکانی دل
توسط : jadval

خانه تکانی دل

هر چند روز یک بار حتی وقتی که پنجره های خانه نیز بسته است میبینیم که روی وسایل منزل راگرد و غباری پوشانده کافی است که انگشت خویش را بر سطح انها
بکشیم رد انگشت خود را خواهیم دید وقتی که پنجره ها نیز باز است این موضوع کمی وخیم تر می شود بعد باید پارچه ای برداریم و گاهی با زحمت خاکها و غبارهای
نشسته روی اثاثیه را از انها بزداییم و از همه بدتر شیشه هاست که اگر مات باشند نور خورشید را نیز تیره و تار میکنند و تصویر زشتی از خانه می سازند... چشم و گوش و دل ما نیز اثاثیه ماست بلکه پنجره های وجود ماست گاهی که بلکه همیشه در اثر ورود ذرات گرد و غبار میگیرد باید دستمالی از محبت و مهر و گاهی حتی اشک و یا تبسم برداریم و غبار نشسته بر آنها را پاک کنیم تا دوباره درخشندگی و تمیزی سابق خود را پیدا کنند ...آیا دل ما ارزش و اهمیت کمتری از وسایل منزل دارند؟

سه شنبه 27/6/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName