نيكي به پدر
توسط : یاكریم
ابراهيم بن شعيب گويد: به امام صادق (عليه السلام ) عرض كردم : پدرم سالخورده و بسيار ضعيف شده است و هر گاه قصد بيرون رفتن دارد، او را به دوش گرفته ، بيرون مى بريم .

حضرت فرمود: اگر مى توانى خودت شخصا اين كار را به عهده بگيرى ، چنين كن و با دست خود بر او نيز لقمه بگير و به دهانش بگذار كه فردا بهشت براى تو خواهد بود.
سه شنبه 27/6/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName