روز قيامت تمام چشمان گريان است مگر چهار چشم
توسط : یاكریم


يوسف بن اسباط از پدرش نقل كرده كه وارد مسجد كوفه شدم ناگاه چشمم به جوانى در حال سجده افتاد كه با خداى خود به مناجات پرداخته و چنين مى گفت : پيشانى و صورتم براى پروردگارم در سجده به خاك آغشته و اين حق او است كه من در برابرش چنين كنم پس به سوى او رفتم تا ببينم اين جوان كيست ؛ ديدم او على بن حسين (عليه السلام ) است .

هنگام كه سپيده صبح نمايان شد برخاسته به سوى او رفتم و عرض كردم : اى فرزند رسول خدا، تو نيز خود را اين گونه آزار مى رسانى ، در حالى كه خداوند تو را برترى داده است ؟

امام سجاد (عليه السلام ) گريه اش گرفت و فرمود: عمر بن عثمان از اسامه بن زيد برايم نقل كرد كه پيامبر فرمود، روز قيامت تمام چشمان گريان است مگر چهار چشم : چشمى كه از ترس خدا گريه كرده باشد؛ چشمى كه در راه خدا كور باشد؛ چشمى كه از محارم خدا (نامحرمان ) فرو پوشانده شود و چشمى كه شب را به بيدارى و در حال سجده سپرى كرده باشد، كه خداوند بر فرشتگان مباهات كرده ، مى گويد؛ بنگريد به بنده ام كه روح او در اختيار من و بدنش در طاعتم است مى بينيد كه به خاطر ترس از عذاب و اميد به رحمتم چگونه خود را از بستر خواب جدا ساخته ، با من در حال راز و نياز است ؛ پس شهادت دهيد كه من او را آمرزيدم .
سه شنبه 27/6/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName