از عشق پرسیدم نام دیگر تو چیست؟
توسط : b2_nemishe
از عشق پرسیدم نام دیگر تو چیست؟ زبان سرخش را در آورد و گفت: "سر سبزی که بر باد می رود"!!!
سه شنبه 27/6/1386 - 2:46
پسندیدم 0
UserName