نامت را هميشه بر زبان دارم
توسط : b2_nemishe
محبت ره به دل دادن صفاي سينه ميخواهد به ياد يکدگر بودن دلي بي کينه ميخواهد اگر دورم ز ديدارت دليل بي وفايي نيست وفا ان است که نامت را هميشه بر زبان دارم
سه شنبه 27/6/1386 - 2:41
پسندیدم 0
UserName