عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!!
توسط : b2_nemishe
عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد
سه شنبه 27/6/1386 - 2:37
پسندیدم 0
UserName