کنار آشیان تو آشیانه می کنم...
توسط : b2_nemishe
کنار آشیان تو آشیانه می کنم فضایه آشیانه را پر از ترانه می کنم کسی سوال می کند بخاطر چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم
سه شنبه 27/6/1386 - 2:23
پسندیدم 0
UserName