ميروي و من فقط نگاهت ميکنم...
توسط : b2_nemishe
ميروي و من فقط نگاهت ميکنم تعجب نکن که چرا گريه نميکنم بي تو، يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو، همين يک لحظه باقي است و شايد همين يک لحظه اجازه زيستن در چشمان تو را داشته باشم ...
سه شنبه 27/6/1386 - 2:17
پسندیدم 0
UserName