جدایی ...
توسط : ادیسه

عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت

همه سهل است ، تحمل نکنم بار جدایی

دوشنبه 26/6/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName