با مهربانی می توان ...
توسط : ادیسه

با مهربانی می توان مانند یک پروانه شد

مشغول بازی روی گل یا وارد هر خانه شد

با مهربانی می توان دستی به روی گل کشید

یا مثل زنبور عسل شیرینی گل را چشید

با مهربانی می توان یک کوزه را پر آب کرد

با کاسه ای لبریز مهر هر تشنه را سیراب کرد

با مهربانی می توان قفل قفس را باز کرد

همراه مرغی از قفس تا آسمان پرواز کرد

با مهربانی می توان در باغ دلها لانه کرد

خورشید شاد خنده را همسایه هر خانه کرد

با مهربانی می توان ...

دوشنبه 26/6/1386 - 21:23
پسندیدم 0
UserName