ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند :

ای مردم ، به درستی که رو کرده است به سوی شما ، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش ، ماهی است که نزد خدا بهترین ماه ها و روزهایش بهترین روزها و شبهایش یهترین شب هاست و ساعت هایش ، بهترین ساعت هاست و آن ماهی است که خوانده اند شما را در آن بسوی ضیافت خدا . و گردیده اید در آن از اهل کرامت خدا ، نفس های شما در آن ثواب تسبیح دارد. و خواب شما ثواب عبادت دارد و عمل های شما در آن مقبول است و دعاهای شما در آن مستجاب .

.....و کسی که یک آیه از قرآن در این ماه بخواند ، ثواب کسی را دارد که در ماه های دیگر ختم قرآن کرده باشد.

دوشنبه 26/6/1386 - 20:20
پسندیدم 0
UserName