سه چيز..
توسط : hadye_1368

*به سه چيزبايد ايمان داشت: توحيد، رسالت، قيامت

*به سه چيزبايد احترام داشت: والدين، قانون، استاد

*سه چيزراحاصل بايد داشت: علم، اخلاق ،شرافت

دوشنبه 26/6/1386 - 19:45
پسندیدم 0
UserName